Kultūra

Kultūra

ALA Kultūras nozares uzdevums ir veicināt, atbalstīt un uzturēt daudzveidīgas iespējas latviešu kultūras izpausmei un jaunradei latviešiem, kas dzīvo ASV. Kultūras nozare cieši sadarbojas ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Republikas vēstniecību ASV un PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienību).

Kultūras nozares vadītāja ir Valda Grinberga.

Nozares paspārnē arī pastāv ALA Kultūras fonds, ko vada Inese Stravelli.


ALA Atzinības raksti

Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. Kandidātus šiem rakstiem var ieteikt organizāciju apvienības, organizācijas, ALA valde un arī atsevišķas personas. ALAs valde izvērtē ieteikumus septembra sēdē, un raksti tradicionāli tiek pasniegti 18. novembŗa sarīkojumos, saņēmēja vārdu iepriekš neizpaužot.


ALA pabalsts centriem kultūras sarīkojumu rīkošanai ASV

Lai izpildītu savu uzdevumu atbalstīt un veicināt latviešu kultūru ASV, ALA Kultūras nozare piešķir $250.00 pabalstu latviešu centriem kultūras sarīkojumu rīkošanai.

Pabalstu pieprasīšanas noteikumi:

  • Vietējie rīkotāji var lietot pabalstu pēc saviem ieskatiem.
  • Katrs centrs var saņemt vienu pabalstu gadā.
  • ALA nesegs iztrūkumus sarīkojumiem.
  • Sarīkojuma reklāmās un programmā jāuzrāda, ka sarīkojums rīkots ar ALA pabalstu.

Kas ir jādara, lai pieteiktos pabalstam?

Jāizpilda un jānosūta pieteikuma forma „ALA pabalstam kultūras sarīkojuma rīkošanai”.

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta:

  • Elektroniski: culture@alausa.org
  • Vai, uz ALA biroju: 400 Hurley Ave, Rockville, MD  20850-3121

Lūdzam nosūtīt pieteikumu vismaz vienu mēnesi pirms iecerētā sarīkojuma.


Atbalstītie projekti

Video “Latvija 100 gados”
Reizē informātīvs un noskaņu bagāts, 48 minūšu gaŗais video ieraksts atspoguļo Latvijas vēsturi bijušo trimdinieku redzējumā.
Vairāk informācijas un iespēja noskatīties video