Lai izpildītu savu uzdevumu atbalstīt un veicināt latviešu kultūru ASV, ALA Kultūras nozare piešķir $250.00 pabalstu latviešu centriem kultūras sarīkojumu rīkošanai.


Pabalstu pieprasīšanas noteikumi

  • Vietējie rīkotāji var lietot pabalstu pēc saviem ieskatiem.
  • Katrs centrs var saņemt vienu pabalstu gadā.
  • ALA nesegs iztrūkumus sarīkojumiem.
  • Sarīkojuma reklāmās un programmā jāuzrāda, ka sarīkojums rīkots ar ALA pabalstu.

Kas ir jādara, lai pieteiktos pabalstam?

Jāizpilda un jānosūta pieteikuma forma „ALA pabalstam kultūras sarīkojuma rīkošanai”.

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta:

  • Elektroniski: culture@alausa.org
  • Vai, uz ALA biroju: 400 Hurley Ave, Rockville, MD  20850-3121

Lūdzam nosūtīt pieteikumu vismaz vienu mēnesi pirms iecerētā sarīkojuma.