ALAs daudzpusīgais darbs pārstāv latviešu sabiedrības intereses ASV, atbalsta mūsu kultūras pasākumus un skolas un veic labdarības darbu ASV un Latvijā. Ziedojumi no ALAs biedriem un labvēļiem sastāda lielu daļu no mūsu organizācijas gadskārtējā budžeta. Bez Jūsu ziedojumiem ALA nevarētu veikt visu iecerēto un vajadzīgo.

ALA ir no nodokļiem atbrīvota bezpeļņas organizācija. Visi ziedojumi, sākot ar $250, tiek uzskaitīti ALAs “Latvian Dimensions” žurnālā.


Līdzekļu vākšanas akciju rezultāti

2023. gada 1. janvāris – 16. novembris


Atstāt novēlējumu

ALA biedri un labvēļi, kuri vēlas atstāt paliekošu mantojumu latviešu sabiedrībai, var to darīt ar testamentāru novēlējumu Amerikas Latviešu apvienības SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDAM. Finansiāli stiprāka ALA būs spējīgāka turpināt un paplašināt mūsu daudzpusīgo darbu, atbalstot latviešu sabiedrības centienus ASV un palīdzot grūtdieņiem Latvijā. SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDA mērķis ir palielināt ALAs pamatkapitālu par vismaz $5 000 000. Pats kapitāls ir neaizskarams un tiks ieguldīts. Ienākumi no tā tiks izlietoti ALAs gadskārtējo izdevumu segšanai. Augot gadu tecējumā, šis fonds dos pārredzamākus un stabilākus ienākumus, mazinot vajadzību daudzajām ziedojumu akcijām, kas patreiz ir nepieciešamas, lai sabalansētu budžetu.

Mēs ceram, ka katrs latvietis atbalstīs šo fondu. Mēs lūdzam tikai mazu daļu no katra. Tie 5% vai 10%, ko mēs iesakām novēlēt Amerikas Latviešu apvienībai, ir ieguldījums mūsu mazbērnu un mazmazbērnu latvietības saglabāšanai. Tas ir ieguldījums stiprināt Latvijas stiprāko draugu ārzemēs. Tas ir ieguldījums, lai tā balss, kas runā visu Amerikas latviešu vārdā, ir sadzirdama vēl simts gadus nākotnē.

Amerikas Latviešu apvienība ir oficiāli atzīta bezpeļņas organizācija (charitable, 501 (c) (3) non-profit organization) un ir atbrīvota no nodokļiem. Ja Jums pieder nekustāmie īpašumi, vērtspapīri, firmu akcijas vai citi objekti, kas ir kāpuši vērtībā, ir bieži izdevīgāk tos novēlēt bez pārdošanas un nodokļiem.

ALA pateicas par visiem saņemtajiem mantojumiem, publicējot tos ALA žurnālā “Latvian Dimensions” un laikrakstā “LAIKS”.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet Kristīnei Ģigai, ALA Līdzekļu vākšanas nozares vadītājai: 651-707-3644 vai sūtiet e-pastu uz kristine@giga.lv

Paldies par Jūsu atsaucību un devību!


Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, no katra ziedojuma, kas paredzēts ierobežotajam mērķim, tiek atvilkta administratīva maksa 5% apjomā. 5% novirzīšana no ierobežota ziedojuma ienākumiem paredzēta, lai segtu administratīvās izmaksas, kas rodas, apsaimniekojot visus ziedojumus (ieskaitot algas, biroja īri, materiālus). ALAs noteiktā administrēšanas papildu maksa neietekmē ziedojuma summas apmēru, aprēķinot nodokļus.  Administratīva maksa attiecas uz visiem ziedojumiem ALAi, kas domāti specifiskam nolūkam, ieskaitot Kultūras fondam, Labdarība Latvijai nozarei (Latvijas Bērnu fondam), izglītojošajiem ceļojumiem, uc.

Kristīne Ģiga
Biedru un Līdzekļu vākšanas nozares vadītāja