Izglītība

Izglītība

ALA Izglītības nozare darbojas, lai ik katram Amerikas latvietim būtu iespējams mācīties latviešu valodu un mācīties par latviešu kultūru un vēsturi. Izglītības nozare strādā latviešu bērnu labā koordinējot Amerikas latviešu skolu darbu. Tā gādā par latviešu skolu skolotājiem piedāvājot tālāku izglītību, mācību programmas un materiālus. Izglītības nozare cenšas palīdzēt latviešu skolu pārziņiem savos pienākumos. ALA rīko izglītojošus ceļojumus skolas vecuma bērniem, ģimenēm un jauniešiem, un piedāvā stipendijas studējošiem jauniešiem.

ALA Izglītības nozare cieši sadarbojas ar izglītības iestādēm Latvijā, ar citu diasporas centrālo organizāciju vadītājiem, kā arī ar izglītības darbiniekiem plašajā pasaulē.


Skolotājiem

Izglītības nozare atbalsta Amerikas latviešu skolu skolotāju darbu, veidojot mācību programmas, apzinot un izplatot mācību materiālus, rīkojot konferences, seminārus un kursus.


Skolu pārziņiem un vecāku padomēm

Izglītības nozare atbalsta Amerikas latviešu skolu pārziņu darbu izplatot informāciju, koordinējot valodas līmeņu pārbaudījumus un rīkojot konkursus un konferences.


Vecākiem un studentiem

ALA Izglītības nozare rūpējas par latvisko izglītību ASV. Izglītības nozare atbalsta ASV latviešu skolu darbu, sadarbojas ar Latvijas valdības iestādēm un ar latviskās izglītības darbiniekiem visā pasaulē.

Izglītības nozare atbalsta latviešu studentus, kas studē ASV universitātēs. ALA gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām.


Latviešu valodas nepratējiem

Bērniem un jauniešiem

ALA Izglītības nozare specializējas apmācībām bērniem un jauniešiem, kas prot latviešu valodu. Katra latviešu skola ASV ir izvēlējusies savu ceļu mācot bērniem, kas valodu neprot. Ieteicams sazināties ar savu vietējo skolu, lai iegūtu informāciju par programmām, ko tā piedāvā.

Šeit atrodama informācija par Latviešu valodas aģentūras tālmācības nodarbībām “Classflow”

Pieaugušiem

ALA Izglītības nozare iesaka pieaugušajiem, kas vēlas mācīties latviski, sazināties ar kādu no sekojošām organizācijām:

Daži pieejami materiāli pašmācībai: