Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā.

Kandidātus šiem rakstiem var ieteikt organizāciju apvienības, organizācijas, ALA valde un arī atsevišķas personas. ALAs valde izvērtē ieteikumus septembra sēdē, un raksti tradicionāli tiek pasniegti 18. novembŗa sarīkojumos, saņēmēja vārdu iepriekš neizpaužot.


Mērķis

Veicināt un atbalstīt latviešu organizāciju un individuālu tautiešu sabiedrisko darbu un sniegt atzinību par īpašiem sasniegumiem:

 • Sabiedriskās dzīves vadīšanā vietējos centros, kā arī plašākā mērogā
 • Jaunu un sekmīgu pasākumu veidošanā
 • Latviskās kultūras uzturēšanā, saglabāšanā un jaunradē
 • Palīdzības darbā latvju tautas izdzīvošanas veicināšanai
 • Latviskās kultūras un vēstures populārizēšanā cittautiešos

Kas var ieteikt kandidātus?

Kandidātus var ieteikt:

 • Vietējās organizācijas un/vai apvienības
 • Organizāciju valdes
 • ALA valde
 • Jebkurš ALA biedrs

Kas ir jādara, lai ieteiktu kandidātu?

 • Par katru ieteikto kandidātu jāizpilda pieteikuma veidlapa
 • No katra centra/pilsētas, ALA pieņems maksimāli divus pieteikumus Atzinības raksta kandidātiem
 • Jāpievieno apraksts (50 – 150 vārdos) par kandidāta darbību sabiedriskajā jomā, panākumiem utt.

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta uz:

Līdz kuram datumam jānosūta?

 • Jānosūta līdz 8. septembrim (2023.g.)
 • Pieteikuma veidlapas, kas saņemtas pēc 8. septembra, diemžēl netiks pieņemtas

Atzinības rakstu piešķiršanas kārtība

 • ALA valde apstiprina katru ieteikumu atsevišķi. Atzinības rakstus paraksta ALA priekšsēdis/de un Kultūras nozares vadītājs/a vai attiecīgās nozares vadītājs/a.
 • ALA pieņem ne vairāk par diviem Atzinības raksta pieteikumiem no centra/pilsētas katru gadu.
 • Atzinības raksti tiek sūtīti vietējo centru pārstāvjiem uz pieteikuma veidlapā norādīto adresi.
 • Atzinības raksti iespēju robežās ir pasniedzami gadskārtējos 18. novembŗa sarīkojumos, laureātu vārdus neizpaužot pirms sarīkojuma.

ALA Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. ALA Atzinības rakstu nepiešķir kandidātiem, kuri saņem algu par pieteikto atzinību. ALAs mājas lapā ir alfabētisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem, kopš 1996.gada.

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz iepriekš minētajām adresēm vai zvaniet uz ALA biroju: 301-340-1914.

/ Noteikumi pieņemti 2014. gada 15. martā /