ALA atbalsta latviešu organizāciju ASV projektus

Ja kāda ALA biedru organizācija vai cita ASV latviešu organizācija vēlas lūgt finansiālu atbalstu no Amerikas Latviešu apvienības, lūdzam aizpildīt šo pieteikuma veidlapu: Pieteikums organizācijas projekta vienreizējam finansiālam atbalstam.


ALA projektu atbalstīšanas noteikumi

 1. Projekta pieprasījumiem $5000 vai vairāk. Pieteikuma iesniegšanas termiņš (pa e-pastu – projects@alausa.org) piešķirumiem ir divas nedēļas pirms pavasara vai rudens ALA valdes sēdes (valdes sēžu datumus var atrast www.alausa.org vai rakstot ALA birojam projects@alausa.org). Projektu izskata vērtēšanas komisija, lēmums par līdzekļu piešķiršanu tiek pieņemts valdes sēdē. Līdzekļus atbalstītiem projektiem izmaksās viena mēneša laikā pēc valdes sēdes.
 2. ALA pieņem pieteikumus tikai no organizācijām, nevis no indivīdiem. Organizācija drīkst iesniegt vienu pieteikumu gadā.
 3. ALA piešķirtais finansējums nesedz izdevumus algām.
 4. Amerikas Latviešu apvienība ir jāpiemin kā jūsu darba atbalstītājs un jāpievieno ALA logo visos publicētos projekta materiālos. Logo tiks nosūtīts pēc projekta līdzekļu apstiprināšanas.
 5. Projektu pabeidzot, projekta vadītājs nosūta ALA birojam īsu darba aprakstu un, vēlams, fotogrāfijas, ko ALA var izmantot publicitātes mērķiem.
 6. Ja darba izpilde aizkavējas ilgāk par plānoto laiku vai izrādās, ka pieškirtie līdzekļi tiek izmantoti veidā, kas nesaskan ar ALA mērķiem, ALAi ir tiesības pārskatīt līdzekļu piešķiršanu un pieprasīt atmaksāt saņemto finansējumu.
 7. 2022. gada speciāliem projektiem ALA plāno piešķirt ne vairāk par $30,000 (USD) kopsummā, vienam projekta piešķirot ne vairāk par $10,000 (USD).
 8. Projekta izvērtēšanas procesā ALA valde ņem vērā to, vai projekta mērķis atbilst Amerikas Latviešu apvienības mērķiem un misijai.

ALA mērķi ir:

 • Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV.
 • Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV.
 • Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.
 • Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju apmācību,lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.
 • Sniegt humanitāru palīdzību mazturīgām ģimenēm Latvijā.
 • Atbalstīt Latvijas valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.