Valdes sēde 2014. gada 13.-14. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde vienbalsīgi pieņem valdes kasieres sniegtos finanču pārskatus (pozīcijas pārskatu, pamatlīdzekļu detaļas un aktīvu sadali).

Lēmums Nr. 2
ALAs valde pieņem šādas vadlīnijas  ,,nozīmētajiem” ziedojumiem:  

  1. ALA pieņems ziedojumus vai stipendijas (kam nav pastāvīgs ,,Temporarily Restricted Fund” konts), kas ir domāti kā ,,nozīmēti” ziedojumi specifiskam mērķim, un tos ievadīs Quickbooks programmā piemērotā klasē.
  2. Nozīmēta ziedojuma/dotācijas summai jābūt mazākai par $5000.
  3. Izņēmumi no 2. vadlīnijas ir: (a) stipendijas saņemtas no ārvalstu vai vietējās valdības organizācijas un (b) ja dotācijas pavadošā dokumentācija nepieļauj šo pieeju.
  4. Visi izdevumi, kas saistīti ar kādu klasi tiks atskaitīti no ,,nozīmētajiem” ziedojumiem.
  5. Šīs vadlīnijas arī attiecās uz katru speciālo projektu klasi, kad tāda ir noformulēta.
  6. Ja gada beigās, kādai klasei ir atlikums pēc tam, kad izdevumi ir bijuši atskaitīti, tad pagaidu ierobežotais fonds būs uzsākts, pārnests uz nākamo fiskālo gadu, un turpmāk pieejams attiecīgajai ,,iezīmētai” klasei.
  7. ALA aktīvi nemeklēs šādus ,,nozīmētus” ziedojumus, bet saskaņā ar ziedotāja vēlmēm, apsaimniekos ziedojumu pēc aprakstītām vadlīnijām.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj pienācīgi informēt sabiedrību par administratīvo nodevu, kas tiks turpmāk ieturēta no katra jaunā novēlējuma vai pagaidu ierobežotā fonda. ALAs valde piekrīt pašlaik tikai ievietot attiecīgo tekstu mājas lapā piemērotā un redzamā vietā un turpinās sarunu par to, kur vēl vajadzētu šo informāciju sludināt.      
 

Lēmums Nr. 4
ALAs valde pieņem šādas vadlīnijas kā papildinājumu ALAs
financiālajiem noteikumiem sakarā ar valdes ceļojuma izdevumiem un ALAs ikgadējo kongresu atlikumiem: 

CEĻOJUMI –  Atmaksas par naktsmājām un citiem ceļa izdevumiem (piemēram, auto īri) ir atļautas tikai plānoto valdes sēžu dienās vai citās ALAs pasākumu norises dienās. Izdevumi par naktsmājām un izdevumiem pirms un pēc valdes sēdes dienām ir katra dalībnieka individuāla atbildība. 

KONGRESS – Lai atzīstu laiku un pūles, kas nepieciešamas, rīkojot gadskārtējo ALAs Kongresu, tā vietējā Rīcības komiteja drīkst saglabāt visu atlikumu līdz $500. Ja atlikums pārsniedz $500 summu, tad viena puse no atlikuma tiks ziedota ALAs kasei. 

Lēmums Nr. 5
ALAs valde nolemj turpināt koordinēt ALAs vēstures grāmatas drukāšanu ar ,,LAIKS” avīzes redakciju, balstoties uz sarunāto cenu, aptuveni 5000 eiro par 500 eksemplāriem ar 200 melnbaltām fotogrāfijām.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde nolemj turpināt reklamēt ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fondu” laikrakstā ,,LAIKS” reizi mēnesī, lietojot pašreizējo reklāmas tekstu, bet fonda brošūrai pārstrādāt tekstu tā, lai informācija skaidri atspoguļotu fonda apsaimniekošanas noteikumus.
 

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj atbalstīt PBLA Kultūras Fonda rīkoto ,,Latvija ārpus Latvijas” konferenci ar $10,000 summu no ,,Speciālo Projektu” konta ar prasību, ka ALAs organizācijas vārds parādīsies programmā kā konferences atbalstītājs.

Lēmums Nr. 8
Sakarā ar ALAs un Vašingtonas draudzes īres līguma noteikumiem, kas paredz ikmēneša īres maksas pieaugumu par 5% no šī gada oktobra, ALAs valde vienbalsīgi nolemj attiecīgi palielināt arī PBLA un ABK biroju īres maksas par 5%, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

Lēmums Nr. 9 – ALAs valde nolemj precizēt 2013.g. decembra sēdes 4. lēmumu šadā redakcijā:  

ALAs valde nolemj no katrā jaunā testamentārā novēlējuma, un arī jaunā piemiņas fonda (,,new legacy grant/bequest”), ieturēt vienreizēju administratīvu nodevu ALAs vispārējai darbībai pēc šādām vadlīnijām: 

(1) mazāk par $20,000 – 6% 

(2) starp $20,000 un $50,000 – 3% 

(3) virs $50,000 – 2% 

Pirms tam katrs ziedotājs iepriekš jāinformē par šo administratīvo nodevu. 

Lēmums Nr. 10
ALAs valde nolemj rīkot 2014. gada decembŗa valdes sēdi: 6. – 7. decembrī, Rokvillē, un 2015. gada marta sēdi: 7. – 8. marta, Rokvilē. 

Lēmums Nr. 11
ALAs valde apstiprina 41 2014. g. ALAs Atzinības rakstu kandidātus, ieskaitot: Nikolajs Berkholtz (Minneapole/St.Paul), Zinta Pone (Minneapole/St. Paul), Vilis Vikmanis (Minneapole/St. Paul), Zigfrīda Freiberga (Minneapole/St. Paul), Juris Plēsums (Minneapole/St. Paul), Daina Blitte (Detroita), Inta Staklis (Detroita), Guntis Šmidchens (Sietla), Jānis Rogainis (Sietla), Šarlīne Jaundāldere (Sietla), Jānis Grigalinovičs Leja (Ņudžersija), Sarmīte Leja Grigalinoviča (Ņudžersija), Arvīds Bļodnieks (Ņudžersija), Laila Kalniņa (Kalamazū), Ausma Savele (Ziemeļkalifornija), Rūta Brūniņš Grand (Ziemeļkalifornija), Andrejs Baidiņš (Filadelfija), Mudīte Jansone (Filadelfija),   Vilnis Ore (Filadelfija), Andra Zvārgule (Filadelfija), Nora Šmits (Linkolna), Kārlis Indriksons (Linkolna), Kārlis Zamurs (Ņujorka), Janīna Briģe (Ņujorka), Māc. Laris Saliņš (Ņujorka), Ilze Kancāne (Ņujorka), Laura Padega Zamura (Ņujorka), Nora Aivara (Ņujorka), Pēteris Aivars (Ņujorka), Inta Šķiņķe (Ņujorka), Maija Šķiņķe (Ņujorka), Jānis Šķiņķis (Ņujorka), Kristīna Putene (Ņujorka), Andrejs Kancs (Indianapole), Jānis Vilciņš (Čikāga), Edgars Bedrītis (Columbus), Rick Jergensen (Denvera), Ināra Humeyumptewa (Denvera), Solveiga Dubinska (Vašingtona, DC) Valdis Kārklis (Vašingtona, DC). 

Lēmums Nr. 12
Atsaucoties uz Indianapoles latviešu sabiedrības aicinājumu, ALAs valde nolemj rīkot 2015. gada ALAs 64. kongresu no 1. – 3. maijam Indianapolē.