ALA Kultūras fonda 2015. gada atbalstītie projekti

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā pateicos organizācijam, draudzēm un ikvienam ziedotājam par devīgo finansiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda 2015. gada darbam – paldies! Pateicoties jūsu labestībai varam atbalstīt latviešu kultūras vērtību kopšanu un saglabāšanu ASV un Latvijā. 2015. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $22 472.- deviņiem kvalitātīviem un daudzpusīgiem projektiem un divām radošajām stipendijām. Zemāk iespējams iepazīties ar Kultūras fonda atbalstītajiem projektiem.

ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis/-e, ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa/-as vietnieki, kas šogad ir Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejups un ALAs KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa.

ALAs Kultūras fonds 2015. gadā finansējumu piešķīra sekojošiem projektiem:

Radošā stipendija skaņdarbam “Mēnesmeitiņa” piešķirta komponistei Mārītei Dombrovskai skaņdarba “Mēnesmeitiņa” komponēšanai netradicionālam sastāvam – flautai, vijolei, čellam un klavierēm, paplašinot instrumentālās kamermūzikas repertuāru. Darba poētiskais epigrāfs ir Raiņa dzejolis Mēnessmeitiņas brauciens. Flauta personificēs Mēnessmeitiņas tēlu saspēlē ar vijoli, čellu un klavierēm. Skaņdarba pirmatskaņojums paredzams flautistes Agitas Aristas un Bostonas Theia Trio kopīgajos koncertos 2016. gada ziemā/ pavasarī ASV. ($500.- no komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).

Radošā stipendija Daces Aperānes klaviermūzikas CD izdošanai. Pianistes Diānas Zandbergas ieskaņotais albūms palīdzēs sniegt ieskatu komponistes daiļrades krāsu daudzveidībā. “Plašais albumā iekļauto klavierdarbu klāsts pārsteidz ar savas tēlainības plašo diapazonu – no barokālās Sarabandas (2004) līdz veltījumam franču šansona dziedātājai Edītei Piafai Mūzikā no baleta Edīte (1995)”. ($1300.- no komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).

  1. “Trimda dimd!” (Otrais posms: Eiropa). Trimdas kultūras (īpaši mūzikas) vēstures saglabāšana un pasniegšana īsfilmās tīmeklī, lai ieinteresētu mūsdienu auditorijas pazīstamā forumā. Projektu iesniedz Māra Pelēce. ($3000.-)
  1. “Pērkons” interaktīvais dokumentālais projekts. “Pērkons” interaktīvais dokumentālais projekts izpēta grupas “Pērkons” dziesmu tekstus, mūzikālās kompozīcijas un tās nozīmi latviešu kultūras kontekstā. Ar jaunākajām aplikācijas programmēšanas tehnoloģijām, kopā ar video un arhīvmateriāliem, plānots izveidot informatīvu dokumentālu projektu tīmeklī. Projektu iesniedz Cory (Korijs) McLeod. ($3000.-)
  1. Latviešu centra “Garezers” arhīvmateriālu sakopošana. Projekta ietvaros paredzēts caurskatīt, apstrādāt un saglabāt Latviešu centra “Garezers” arhīvmateriālus, kurus sakopot uzsāka Māra Pelēce, veidojot 2014. gadā uzņemto filmu “G 50”. Saglabātie materiāli būs pieejami elektroniski lietošanai nākotnē un, attīstot šo projektu, plānots izdot grāmatu, kas uzskatāmi atspoguļotu Latviešu centra “Garezers” vēsturi. Projektu iesniedz Māra Kore un Māra Pelēce. ($3000.-)
  2. Grāmatas Edvarts Virza. Raksti, 6. sējums izdošana. Edvarta Virzas Rakstu 6. sējums ietver E. Virzas prozu – presē palikušos tēlojumus „Lieldienu stāsts”(laikr. „Brīvā Zeme” 1924. g.), „Saimnieka atgriešanās” (žurn. „Piesaule” 1929. g.) un viņa visatpazīstamāko darbu „Straumēni”. Tam seko J. A. Jansona, A. Freija un H. Biezā apceres par „Straumēniem” un Virzas reliģisko priekšstatu iedabu. Projektu iesniedz Ingrīda Segliņa, apgāds “Zinātne”. ($2000.- no E. Sūnas piemiņas fonda)
  1. Atbalsts avīzes „Mazpulks“ izdošanai. Avīze iznāk vairākas reizes gadā, atspoguļojot Mazpulku darbību Latvijā. Tiek izplatīta Latvijā, arī ASV dzīvojošajiem mazpulku labvēļiemProjektu iesniedz Agr. Arvīds Bļodnieks. ($962.-)
  1. Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) darbība un kollekcijas izveide Cēsīs. Latvijā. Latviešu mākslas darbu apzināšana, atlase, nogāde uz Latviju. Jaunas sezoans izstādes „Kalmītes stāsts“ un kataloga izveide. Projektu iesniedz Lelde Kalmīte. ($ 3180.-)
  1. Grāmatas „Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)” un CD “Promesa” izdošana. Komponistu Sergeja Austra Universa (www.komponists.lv) un Arno Eversa sacerētie 10 skaņdarbi ar F. Bārdas un J. Poruka dzeju, tiks iekļauti CD “Promesa”. Kora un solistu izpildījumā, CD „Promesa” papildinās grāmatu kā veltījums monsinjora mūža darbībai un Latvijas garīgā spēka apliecinājumam. Projektu iesniedz Ilga Cimbule. ($2730.-)
  1. XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Krustceles mūzikā”. Meistarkursi norisināsies Siguldā, Latvijā 2016. gada jūlijā, pulcējot 100 jaunos mūziķus un pedagogus. Meistarkursi piedāvā augstas kvalitātes mācību programmu: lekcijas, meistarklases un koncertus, kuros nozīmīgu vietu ieņem mūsdienu un trimdas latviešu komponistu skaņdarbi. Projektu iesniedz Dace Aperāne. ($2000.-)
  2. Daugavpils Universitātes Jauniešu interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem (HAJ) studiju programmas „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei“ 2015./2016.gada apmācības nodrošināšana. Semināri jauniešiem par plašajām izglītības un darba iespējām Latvijā. Projektu iesniedz Dr. Maija Burima. ($800.-)

ALAs Kultūras fonda 2016. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā: www.alausa.org un veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2016. gada 31. jūlijam.

Sanita Šūmane
ALAs Kultūras fonda vadītāja