Kas ir repatriants?

Saskaņā ar Repatriācijas likumu par repatriantiem atzīstamas personas, kuras brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, ja:

 • tās ir Latvijas pilsoņi (reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas pilsoņi un saņēmuši Latvijas pilsoņa pasi);
 • viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un savu latvisko vai lībisko izcelsmi apliecina ar dokumentu.

Tiesības ieceļot Latvijā kopā ar repatriantu ir viņa ģimenes locekļiem: repatrianta laulātajam, repatrianta un viņa laulātā nepilngadīgajiem un apgādībā esošajiem bērniem (arī adoptētajiem), repatrianta vecākiem, kuri sasnieguši Latvijas normatīvajos aktos noteikto pensijas vecumu vai ir repatrianta apgādībā un kuram iepriekšējā mītnes valstī ir bijusi kopīga mājsaimniecība ar repatriantu vismaz gadu pirms repatrianta statusa pieprasīšanas.

Pirms lēmuma pieņemšanas par pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā iesakām iepazīties ar sīkāku informāciju par repatriācijas procesu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.


Kādus pakalpojumus sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) repatriācijas nodaļa?

 • izskata dokumentus, pieņem lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pilsoņiem);
 • sniedz vispārēju informāciju par repatriantu sociālajām tiesībām un garantijām;
 • izskata repatriantu iesniegumus par materiālās un cita veida palīdzības sniegšanu.

Migrācijas nodaļa nerisina pilsonības, Jūsu veselības aprūpes, sociālās apdrošināšanas, pašvaldību un citu valsts iestāžu kompetencē esošos jautājumus, bet sadarbojas ar šīm iestādēm, veicinot Jūsu adaptāciju un integrāciju līdz Jūsu nonākšanai konkrētās pašvaldības teritorijā.


Kur iesniegt dokumentus?

Dokumentus varat iesniegt personīgi Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā (turpmāk – Pārstāvniecība) vai Pārvaldes Migrācijas nodaļā Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, iepriekš piesakoties pa tālr. 67219259, 67219586, vai 67829797.


Kādi dokumenti nepieciešami?

Noteiktas formas iesniegums (saņemsiet dokumentu iesniegšanas vietā) un divas fotokartītes (35x45mm).

Personām, kuras ir trešo valstu pilsoņi, papildus nepieciešams:

 • anketa Trešo valstu pilsoņiem
 • pilsonības vai mītnes zemes, ja esat tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
 • Latvijā atzīts derīgs ceļošanas dokuments – pase;
 • dokuments, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi
 • fotogrāfija (35x45mm).
 • rakstisks apliecinājums par Latvijā paredzamo dzīvesvietu;
 • rakstisks apliecinājums par iztikas līdzekļiem Latvijā:
  • pieaugušajiem – EUR 5160
  • bērniem līdz 18 gadiem – EUR 1548

Saņemot uzturēšanās atļauju, Jums jāiesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka neslimojat ar tuberkulozi aktīvā fāzē.

Ģimenes locekļiem nepieciešams arī dokuments, kas apliecina laulību vai radniecību. Jāuzrāda visu dokumenti oriģināli, bet jāiesniedz to kopijas.

Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību. Iesniedzot notariāli neapliecinātu dokumentu kopijas, jāuzrāda šo dokumentu oriģināli.


Kā noformē repatrianta statusu?

Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas, 3 mēnešu laikā Migrācijas nodaļa lēmumu nosūta Pārstāvniecībai vai Jums. 6 mēnešu laikā Jums jāierodas norādītajā PMLP nodaļā lēmuma īstenošanai. Repatriants, kurš nav Latvijas pilsonis, saņems uzturēšanās atļauju personas identifikācijas kartes veidā.


Kādas ir jūsu tiesības, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā?

Ja esat izceļojis no Latvijas līdz 1990. gada 4. maijam, Jums ir tiesības saņemt materiālo pabalstu un ievest mantas bez aplikšanas ar muitas nodokli, muitā uzrādot Pārvaldes lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu.

Valsts garantē:

 • ceļa izdevumu segšanu, ja iesniedzat dokumentus gada laikā pēc to izsniegšanas (līdz EUR 711.44 vienai personai);
 • ikmēneša pabalstu izmaksu 90% apmērā no minimālās darba algas bezdarba gadījumā. Lai to saņemtu, Jums gada laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā jāiesniedz iesniegums Pārvaldē un jāstājas uzskaitē Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam. Pabalstu izmaksā katru mēnesi par laiku līdz sešiem mēnešiem, kamēr esat bezdarbnieks.

Pārvalde ir tiesīga sniegt materiālo palīdzību repatriantiem citos gadījumos, kas saistīti, adaptāciju un integrāciju, kuras pieprasījumu izskata saskaņā ar Jūsu iesniegumu, pārbaudot apstākļus norādītajā dzīves vietā.


Kādi ir jūsu pienākumi, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā?

 • precīzi saskaņā ar tiesību aktiem iesniegt dokumentus;
 • ja Jūs esat saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju un uzturaties bez pārtraukuma ārpus Latvijas vairāk nekā 12 mēnešus kalendārā gada laikā, Jums rakstiski jāinformē Pārvalde un jāiesniedz dokumenti, kas attaisno Jūsu prombūtni.

Plašāka informācija, kur meklēt atbildes uz svarīgiem jautājumiem saistībā ar atgriešanos Latvijā, atrodama: https://latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/Atgriesanas_Latvija

Plašāka informācija:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļa
Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, Latvija
Tālrunis: +371 67219259, 67219586, 67829797
Fakss: +371 67219448
Pārvaldes informatīvais tālrunis: +371 67588675
e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv