ALA 71st Congress Resolutions

Oct 18, 2022

(in Latvian)

 

ALA 71. kongresa delegāti, tiekoties Bostonā, 2022. gada 13. – 16. oktobrī:

 

 1. Pateicas 71. kongresa rīcības komitejai: Sandrai Kronītei – Sīpolai, Aijai Dreimanei, Agnesei Linartei, Patrīcijai Briķei – Safinai, Uldim Sīpolam, Renātei Kenney, Krisītei Skarei, Edītei Gudrajai par ieguldīto darbu kongresa Bostonā plānošanā un organizēšanā; Marisai Gudrajai, Tatjanai Žagarei – Vītiņai, Mārtiņam Andersonam, Valdai Grinbergai par kongresa programmas izveidošanu.

 

 1. Pateicas Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ANO Andrejam Pildegovičam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniecei diasporas jautājumos Elitai Gavelei, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai – Lukaševicai, Masačūsetsas Ārējās tirdzniecības un investīciju departamenta direktoram Markam Salivanam (Mark Sullivan), Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Valdim Dombrovskim, Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam, Luminor Group padomes priekšsēdētājam Nilam Melngailim, Latvijas Universitātes profesorei Žanetai Ozoliņai, Latvijas Universitātes profesoram Daunim Aueram, PBLA projektu vadītājai Lorai Eglei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktorei Dagnijai Baltiņai, diasporas koru virsdiriģentam Ivaram Cinkusam, Bostonas Trimdas draudzes mācītājam Igoram Safinam, Bostonas Latviešu skolai, mūziķēm Elīzai Evaldei un Emīlijai Pavlovskai, Dāvidam Heinzem par piedalīšanos kongresa programmā.

 

 1. Pateicas bijušajiem ALA valdes locekļiem Tatjanai Žagarei – Vītiņai, Kaijai Petrovskai un Revīzijas komisijas loceklim Mārtiņam Jansonam par pašaizliedzīgo darbu un lielo ieguldījumu apvienības vadīšanā un tās mērķu veicināšanā.

 

 1. Pateicas XV Vispārējo ASV Dziesmu un deju svētku Minesotā Rīcības komitejai par veiksmīgi sarīkotajiem un novadītajiem svētkiem.

 

 1. Kategoriski nosoda Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā un iestājas par Ukrainas teritoriālo nedalāmību, pieprasot Krievijai nekavējoties atvilkt tās karaspēku no Ukrainas, kā arī aicina ALA biedru organizācijas un biedrus turpināt atbalstīt Ukrainas tautu un valsti.

 

 1. Atbalsta ANO iniciatīvu par starptautiska tribunāla izveidi, kas sauktu pie atbildības Krievijas valsts amatpersonas par agresijas izraisīšanu un rīcību uzbrukumā Ukrainai.

 

 1. Aicina turpināt ALA un tās biedru organizācijas aktīvi iesaistīties ALA Call to Action UNIT politisko aktivitāšu iniciatīvā, informējot savus pārstāvjus ASV Kongresā par Baltijas aizsardzībai svarīgiem jautājumiem.

 

 1. Apņemas savu centru Valsts svētku sarīkojumos aicināt dalībniekus piedalīties ALA Baltic Call To Action Unit akcijā Ukrainas atbalstam.

 

 1. Aicina ALA valdi turpināt darbu Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, tajā skaitā atbalstot biznesa konferences Spotlight Latvia un Pasaules Latviešu ekonomikas foruma (PLEIF) rīkošanu.

 

 1. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Latvijā, uzdod “Labdarība Latvijā” nozarei turpināt “Drošā Tilta” trīs programmas – “Palīdzība daudzbērnu ģimenēm”, “Palīdzība bērniem ar īpašām vajadzībām” un “Augstskolu studiju stipendijas bāreņiem un studentiem no daudzbērnu ģimenēm”.

 

 1. Lai palīdzētu latviešu skolām ASV pārvarēt pēcpandēmijas nogurumu un sekmētu to turpmāku veiksmīgu pastāvēšanu, aicina ALA biedrus un biedru organizācijas vēl vairāk atbalstīt skolu darbu dažādos veidos – palīdzēt ar līdzekļu vākšanu, iesaistīt vietējos sarīkojumos, papildināt skolas programmu ar vietējo sabiedrības locekļu un viesu lekcijām un koncertiem, kā arī ieteikt aicināt agrākos skolotājus kļūt par mentoriem jauniem skolotājiem.

 

 1. Uzdod ALA Izglītības nozarei apzināt potenciālus vieslektorus apmaiņas braucieniem uz ASV latviešu skolām, lai bagātinātu latviešu skolu dzīvi.

 

 1. Uzdod ALA Kultūras nozarei sadarboties ar Latviešu Dziesmu un deju svētku fondu, lai veicinātu ASV Dziesmu un deju svētku norisi un paplašinātu programmu, kas uzrunātu apmeklētājus ar dažādām kulturālām interesēm.

 

 1. Lai uzlabotu sadarbību starp ALA nozaru vadītājiem un ASV latviešu organizācijām, uzdod ALA biedru organizācijām vienu reizi gadā iesniegt ALA valdei sarakstu ar savu organizāciju atbildīgajām personām attiecīgajās nozarēs.

 

 1. Uzdod ALA Informācijas nozarei apkopot un ievietot ALA mājas lapā ALA biedru organizāciju, centru un citu kopienu saites uz to sabiedriskajiem kalendāriem.

 

 1. Uzdod ALA Kultūras nozarei turpināt sadarboties ar Latvijas valsts arhīvu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, PBLA, Kultūras ministriju un citām organizācijām un iestādēm, lai maksimāli piestrādātu pie ASV latviešu arhīvu materiālu sakopošanas, digitalizēšanas un glabāšanas.

 

 1. Atzinīgi novērtē PBLA izstrādātās “Arhīvu materiālu apstrādes un digitalizācijas vadlīnijas latviešu diasporas kopienu arhīviem” un aicina ALA valdi un biedru organizācijas aizpildīt informāciju par tiem zināmiem arhīviem PBLA sagatavotajā vietnē http://arhivi.pbla.lv un izplatīt informāciju par projekta “Latviešu arhīvi pasaulē” aktivitātēm.

 

 1. Aicina ALA valdi un biedru organizācijas regulāri nodot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (sūtīt uz e-publikacijas@lnb.lv) aktuālos mūsdienu fiziskos un elektroniskos izdevumus, jo ASV latviešu organizāciju un biedrību šodiena būs vērtīgs kultūras mantojums nākotnē.

 

 1. Uzdod ALA Kultūras nozarei izskatīt iespēju sadarboties ar Latvijas Kultūras ministriju un Valsts kultūrkapitāla fondu mērķprogrammas izveidošanā radošajām stipendijām ārpus Latvijas esošo latviešu arhīvu un bibliotēku apzināšanai, apstrādei un sakārtošanai.

 

 1. Aicina ALA valdi turpināt atbalstīt darbu pie latviešu kultūras centra izveides Gaŗezerā un aicināt Gaŗezeru nākamajā kongresā ziņot par šī darba progresu.

 

 1. Aicina ALA valdi veicināt “Amerikas latviešu vēsturiskā mantojuma biedrības” darba pie ASV latviešu arhīvu materiālu sakopošanas, apstrādes un sakārtošanas redzamību.

 

 

Ieteikumi

 1. Iesaka Latviešu Dziesmu un deju svētku fondam izpētīt iespējas nākamajos ASV Dziesmu un deju svētkos rīkot svētku gājienu.

 

 1. Iesaka Latviešu Dziesmu un deju svētku fondam izpētīt iespējas, kā savest kopā individuālus kora dziedātājus un dejotājus, kas vēlas piedalīties dziesmu svētkos, ar ASV latviešu koriem un deju kopām, kas pieņem attālinātus dziedātājus un dejotājus.

PDF format