Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valde gatavojas jaunajam darba cēlienam un 69. kongresam
 • Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes virtuālā sēde
 • Esiet aicināti piedalīties skolotāju konferencē!
 • Ja plānojat atgriezties uz dzīvi Rīgā
 • Ņujorkas Baltijas filmu festivāls šogad tiešsaistē
 • “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti: Linda
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Prepares for a New Season and the Annual Congress
 • World Federation of Free Latvians Virtual Annual Meeting
 • ALA Annual Teachers’ Conference
 • Handbook for Returning to Live in Riga
 • Virtual New York Baltic Film Festival Program
 • Angel Heart Society Success Stories: Linda

ALA valde gatavojas jaunajam darba cēlienam un 69. kongresam

Vasaras izskaņā, uzsākot rudens darbības sezonu, ALA valde ir noturējusi divas valdes sēdes Zoom platformā - 30. augustā un 14. septembrī. 30. augusta sēdē piedalījās arī Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, kurš ziņoja par jaunumiem vēstniecības darbā un uzklausīja valdes priekšsēža Pētera Blumberga un valdes locekļu ziņojumus par paveikto sarežģītajos pandēmijas apstākļos. Augusta sēdē piedalījās arī mācītājs Dāgs Demandts no Mineapoles, kurš pastāstīja par Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) 20. jūlijā publicēto vēstuli, kurā “stingri nosodīts individuālais un sistemātiskais rasisms”. Vēstuli parakstījuši 23 mācītāji, vikāri un diakoni ASV un Kanādā, arī LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica. Valde pieņēma arī svarīgu lēmumu – pavasarī St. Paulā, Minesotā, plānoto ALA 69. kongresu noturēt virtuāli, 23. un 24. oktobrī. Par kongresa programmu un dalību informēsim tuvākajā laikā.

Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes virtuālā sēde

Šī gada 2. un 3. oktobrī notiks Pasaules brīvo latviešu ikgadējā valdes sēde. Tāpat kā liela daļa pasākumu pandēmijas laikā, tā notiks virtuāli. Pirmā sēdes sesija piektdiena, 2. oktobris, ir plānota kā publiska diena – sēdes dalībniekus un tiešsaistes skatītājus uzrunās Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica informēs par jaunumiem Ārlietu ministrijā un iepazīstinās ar jauno Latvijas sevišķo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli. Sēdes pirmā sesija ar amatpersonu uzrunām un dalīborganizāciju vadītāju ziņojumiem tiks profesionāli straumēta ar firmas “Tiešsaistes.lv” palīdzību. Saite tiks nosūtīta visiem laicīgi, lai to iespējams izplatīt savās mītnes zemēs cilvēkiem, kam interesētu PBLA sēde. Sēdes otrā sesija, 3. oktobrī būs veltīta apvienības iekšējo jautājumu risināšanai, tajā tiks sniegti pārstāvniecības ziņojumi, Latvijas Brīvības fonda priekšsēža Roberta Kukaiņa ziņojums un tiks apstiprināts budžets. (Foto: 2019. gada PBLA valdes sēdes atklāšana Rīgā, R. Hofmanis)

Esiet aicināti piedalīties skolotāju konferencē!

ALA Izglītības nozare (vadītāja Elisa Freimane) no 23. līdz 26. septembrim Zoom platformā rīko virtuālu skolotāju konferenci. “Šī konference atšķirsies no visām iepriekšējām,” atzīst Elisa Freimane. “Pirmkārt, tai jānotiek neklātienē, otrkārt tai jānotiek kolaboratīvā- uz savstarpēju sadarbību vērstā- stilā. Konferences sesiju vadītāji ir pēdējos mēnešos kaut ko iemācījušies darīt, kaut ko pārdomājuši un pētījuši. Tie ir cilvēki no mūsu pašu vidus, kas dalās ar savām zināšanām.” Konference ir bez dalības maksas, tai jāpiesakās līdz 22. septembrim plkst. 18.00 vakarā CDT, aizpildot Google Form pieteikšanās lapu. Papildu informācija, rakstot uz epastu education@alausa.org

Ja plānojat atgriezties uz dzīvi Rīgā

Pieņemt lēmumu mainīt dzīvesvietu un atgriezties uz dzīvi Rīgā var šķist ļoti izaicinoši un grūti, tāpēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir sagatavojis izdevumu “Rīga - manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā”. Apkopotā rokasgrāmata sniedz informāciju par sagatavošanās soļiem pirms pārcelšanās, kas jādara esot Rīgā, kādi ir pašvaldības un valsts sniegtie pakalpojumi, iestāžu un organizāciju kontakti, kā arī atbalsta mehānismi, lai palīdzētu remigrantu ģimenēm atgriezties Latvijā un sekmīgi iedzīvoties Rīgā. Rokasgrāmata ir pieejama gan digitāli, gan drukātā versijā, latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Rokasgrāmata atrodama te: https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=rokasgramata-ikvienam-kurs-velas-atgriezties-un-uzsakt-dzivi-riga-5811

Ņujorkas Baltijas filmu festivāls šogad tiešsaistē

Oktobrī un novembrī tiešsaistē varēs vērot Ņujorkas Baltijas filmu festivāla programmu. Festivālu atbalsta arī ALA. Festivāla dibinātājs, Latvijas Republikas goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš stāsta: “Jau pirms vairākiem mēnešiem nācām pie slēdziena, ka mūsu paredzētais datums 2020. gada festivālam novembrī ir pārāk agri mēģināt to rīkot kinozālē kā iepriekšējos gados. Kaut gan infekcijas līmenis Ņujorkā ir stipri samazinājies, publika vēl nejutīsies droši pulcēties klātienē zālē. Pat ja zālē ierobežo sēdvietas, tas atņemtu no speciālās atmosfēras, kas cilvēkus pievelk apmeklēt filmu festivālu – pulcēties kopā, dalīties ar uzskatiem, pakavēties pirms un pēc seansiem”. Festivāls notiks trijos posmos, katram savs žanrs - komēdijas, šausmu filmas un “Showcase”, 15., 18. oktobrī, no 29. oktobra- 1. novembrim  un no 12.-15. novembrim. Tā kā festivāls ir pieejams digitāli, rīkotāji ir nolēmuši filmas piedāvāt ne tikai ņujorkiešiem, bet arī plašākajai publikai visās ASV. Lai mudinātu publiku laicīgi iegādāties e-biļetes festivālam, radīt intīmu un ekskluzīvu festivālu atmosfēru, katrai filmai būs ierobežots e-biļešu skaits (300). Par festivālu var vairāk lasīt mājas lapā: www.balticfilmfestival.com , kā arī sekot sociālos medijos https://www.facebook.com/NYBalticFF/. Festivāla biļešu kasē varēs iegādāties e-biļetes septembra beigās.

“Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti: Linda

Lādezera pamatskolas 9. klases skolniece Linda Hirte ir ļoti jauka, sirsnīga jauniete. Kopš bērnības viņu aizrauj viss, ko var novērot sadzīvē. Īpaši vielas, to pārvērtības, īpašības un tas, ko ar tām var paveikt. Kaut ķīmiju skolā Linda mācās tikai otro gadu, šobrīd viņa pārzina vairāk, nekā prasa skolas programma, jo arī meitenes brīvā laika nodarbības ir saistītas ar šo priekšmetu. Linda padziļināti iepazīstas ar ķīmijas vēsturi un alķīmiju, iespēju robežās eksperimentē. Viņas sapnis ir apgūt zināšanas augstā līmenī. Savu nākotni Linda vēlas saistīt ar ķīmijas nozari un turpināt darbu farmācijas nozarē. Linda skaidri zina, kur viņa vēlas studēt pēc vidusskolas. Lai veiksmīgi sagatavotos iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē, viņa ļoti vēlas apmeklēt Jauno Ķīmiķu skolu, bet viņai nepieciešams finansiāls atbalsts. Lai atbalstītu Lindu un citus jauniešus Latvijā, ALA “Sadarbība ar Latviju” nozare (vadītāja Kaija Petrovska) sadarbojas ar biedrību “ Enģeļa Sirds”. https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/sadarbiba-ar-latviju/

ALA Board Prepares for a New Season and the Annual Congress

This summer the ALA board has held two board meetings on Zoom – on August 30 and September 14. On August 30, the Latvian ambassador to the U.S. Māris Selga also participated and shared news from the embassy. We also heard from minister Dāgs Demandts from Minneapolis, who gave a report about the Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELBA) statement published in July 20, which condemns individual and systemic racism. The letter was signed by 23 ministers and church leaders in the U.S. and Canada, including archbishop Lauma Zušēvica. At the meeting, the board also resolved to hold the ALA 69th Congress (which was originally planned in St. Paul, Minnesota in April) - virtually on October 23-24. The Congress program and information about how to participate will be available on the ALA website soon!

World Federation of Free Latvians Virtual Annual Meeting

The World Federation of Free Latvians will host its annual meeting virtually on October 2-3. The first session, on October 2, will be open to the public and attendees will be addressed by the Prime Minister of Latvia, Krišjānis Kariņš. The Ministry of Foreign Affairs parliamentary secretary Zanda Kalniņa-Lukaševica will share news from the Ministry and introduce the new Ambassador to the diaspora, Elita Gavele. The opening ceremony of the meeting will be streamed professionally with the assistance of “Tiešsaistes.lv”. The second day of the WFFL meeting will be devoted to internal affairs – reports from the member organizations and the Latvian Freedom Fund, and annual budget approval. (Photo: WFFL Board at the opening ceremony of the 2019 meeting, R. Hofmanis)

ALA Annual Teachers’ Conference

The ALA Education Office (under the leadership of Elisa Freimane) will host the annual Teachers’ Conference from September 23-26 on Zoom. “This conference will be different than usual,” admits Elisa Freimane. “Firstly, it must take place virtually, secondly, it must be held in a collaborative style. The leaders of the conference sessions have all learned something new in the past few months that they will share with the participants. They are educators from our midst, who will share with their knowledge.” The conference is free, educators must apply by September 22, by 6PM CDT, by filling out the Google Form. Please contact the Director of Education for more information: education@alausa.org.

Handbook for Returning to Live in Riga

Making the decision to move or return to life in Riga may seem challenging, which is why the Riga Council Education, Culture, and Sport Department has prepared and published “Riga – My Home. Handbook for Returning to Live in Riga”. The handbook provides information about steps you must take before moving, what you must do upon arrival, what the government provides, various key organizations’ contact information, and support systems for families. During preparations of the handbook’s content, surveys and discussion were undertaken with non-profit organizations and diaspora representatives. The handbook is available in both digital and printed forms in Latvian, English, Russian, and German. The English version of the handbook can be found here: https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=rokasgramata-ikvienam-kurs-velas-atgriezties-un-uzsakt-dzivi-riga-5811

Virtual New York Baltic Film Festival Program

The Third Annual New York Baltic Film Festival (NYBFF), presented by Scandinavia House, returns in 2020 with a virtual version taking place in three sessions: October 15-18, October 29-November 1, and November 12-15. This year, the festival will expand beyond New York to offer a selection of the most exciting and relevant Estonian, Latvian and Lithuanian films to audiences across the U.S., to view in the comfort of their own homes. 2020 NYBFF invites viewers to look at the world through Baltic eyes and experience the full spectrum of human emotions – and, ultimately, feel inspired to hope, dream and seize the opportunity for positive change. This year’s festival will take place in three virtual sessions, each featuring an Estonian, Latvian and Lithuanian feature film, as well as live virtual Q&As with filmmakers and discussion panels. The inaugural package LAUGH & CRY (October 15-18) will showcase Baltic comedies. The next package STRESS & RELEASE (October 29-November 1) – just in time for Halloween – will present thrillers from the region. The final package LOOKING INWARD & FORWARD (November 12-15) will spotlight the latest critically-acclaimed international festival favorites from the Baltic States.

Angel Heart Society Success Stories: Linda

Linda Hirt is a 9th grade student at Ladezers School. Since childhood, Linda has been fascinated by everything that can be observed in everyday life. In particular, elements, their transformations, properties and what can be done with them. Although Linda is only in her second year of chemistry, she currently knows more than the school curriculum requires, as during her free time, her activities are also related to this subject. Linda studies the history of chemistry and alchemy in depth, experimenting as much as possible. Her dream is to major in chemistry and further her studies in pharmacy. Linda clearly knows where she wants to study after high school. In order to successfully prepare for the entrance exams at the University of Latvia, she is very eager to attend the School of Young Chemists, for which she would need financial support. To support Linda and other students through the Angel Heart Society: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile