Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Izglītības un zinātnes ministre viesojas ASV latviešu skolās
 • Garezerā izlaidums
 • Skolotāju konference Losandželosā
 • Aicinām pieminēt Baltijas ceļu Vašingtonā
 • Filma par Baltijas ceļu
 • ALA valdes sēde Atlantā
In this issue of InfoGram:
 • Latvian Minister of Education and Science Visits U.S. Latvian Schools
 • Graduation Day at Garezers
 • Latvian Teachers Conference in Los Angeles
 • Join us for the 30th Anniversary of the Baltic Way
 • Short Film about the “Baltic Way”
 • ALA Board Meeting in Atlanta

Izglītības un zinātnes ministre viesojas ASV latviešu skolās

No 25. līdz 28. jūlijam Garezera vasaras vidusskolā (GVV) viesojās Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Ministre satikās arī ar Amerikas Latviešu apvienības bijušajiem un pašreizējiem valdes locekļiem, ar kuriem pārrunāja jautājumus par latvisko izglītību ASV. Izglītība ir viena no Amerikas Latviešu apvienības svarīgākajām nozarēm, jo ALA darbībai būtu grūti turpināties bez latviski runājošiem Amerikas latviešu izcelsmes jauniešiem. Ministri vizītē pavadīja Latvijas vēstnieka ASV vietnieks Juris Pēkalis. Ministre apmeklēja arī Vasaras vidusskolu Kursa un Baltiešu studiju programmu Vašingtonas universitātē. Apvienības vārdā apsveicam arī ilggadējo GVV direktori Sandru Sīpolu un mūsu apvienības Izglītības nozares vadītāju Elisu Freimani, kuras 26. jūlijā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus.

Garezerā izlaidums

Sestdien, 3. augustā, Garezera vasaras vidusskolā notika izlaidums. Amerikas Latviešu apvienības vārdā absolventus apsveica priekšsēdis Pēteris Blumbergs. ALA absolventiem uz gadu dāvina apvienības biedru kartes, cerot, ka jauniešu interese par latviešu sabiedrības aktivitātēm ASV nebeigsies ar vasaras vidusskolas absolvēšanu. Kā savā apsveikuma uzrunā absolventiem, kuri dzīvo "globālās latvietības laikā", teica Pēteris Blumbergs: "Jums ir tik daudz iespēju strādāt kopā ar latviešiem, dzīvot Latvijā un paveikt kaut ko nozīmīgu, vai paliekot uz dzīvi ASV, turpināt uzturēt latvietību šeit. 
Amerikas Latviešu apvienība jūs ir atbalstījusi visos latviskās izglītības ceļa posmos. Liela daļa no jums esat piedalījušies mūsu “Sveika, Latvija” ceļojuma programmā, daudzi no jums saņēmuši apvienības stipendijas mācībām Garezerā. Nākotnē jums ir iespēja piedalīties ALA prakses programmā “Pavadi vasaru Latvijā!””

Skolotāju konference Losandželosā

ALA Izglītības nozares gadskārtējā skolotāju konference notiks Losandželosā 21. un 22. septembrī. Šogad skolotāji iepazīsies ar jaunajām Diasporas izglītības vadlīnijām, "Es esmu vajadzīgs Latvijai, un Latvija ir vajadzīga man." Dalībnieki pārrunās saistošus un mūsdienīgus mācību materiālus un interesantas, aktīvas mācību stundas. Būs iespēja salikt tematiskos mācību plānus, lai atgriežoties skolās, var efektīvāk strādāt ar skolēniem. Gaidīsim skolotājus Losandželosā. Vairāk informācijas atrodama ALA Izglītības nozares mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/

Aicinām pieminēt Baltijas ceļu Vašingtonā

23. augustā paiet 30. gadi, kopš leģendārās akcijas “Baltijas ceļš”, kam bija vēsturiska nozīme Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā. Lai atzīmētu šo notikumu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecības kopā ar Apvienoto baltiešu komiteju (JBANC) un ASV baltiešu jumta organizācijām organizē simbolisku Baltijas ceļa pasākumu pie Kapitolija ēkas, kurā aicina piedalīties ASV kongresmeņus un apkārtnes baltiešus. Latviešu organizāciju apvienība Vašingtonā un ALA aicina visus Vašingtonas latviešus piedalīties šajā demonstrācijā. Lūdzam pārsūtīt informāciju par pasākumu Baltic Way 30 pārsūtīt savas organizācijas biedriem, draugiem un paziņām. Pieteikšanās nav nepieciešama, bet ieteicāma, lai zinām cik lielu publiku sagaidīt: https://www.eventbrite.com/e/baltic-way-30-at-the-us-capitol-west-side-tickets-62151299209?aff=ebdssbdestsearch

Filma par Baltijas ceļu

Pieminot Baltijas ceļa 30. gadadienu, Latvijas Institūts sagatavojis dokumentālu īsfilmu Act Baltic Way. Īsfilmas radošā ideja balstās uz iespēju vārdu salikumu Baltic way tulkot arī kā Baltijas stils. Filma rosina vērtēt, kā Baltic way darbotos šodien – politikā, sadzīvē, attiecībās un citur. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilvēku mierpilnā, bet mērķtiecīgā sadošanās rokās pirms trīsdesmit gadiem, atbildīgā un nevardarbīgā veidā, pievērsa pasaules uzmanību Baltijas valstu okupācijai un bija solis tuvāk neatkarības atjaunošanai. Act Baltic Way ir aicinājums arī uz apzinātu rīcību šodien, -laikā, kad protesta jēdziens pasaulē arvien biežāk saistās ar agresiju, grautiņiem, terora aktiem vai citām negatīvām izpausmēm, ko redzam dzīvē vai ziņās. Filmas tīzeris un īsfilma pieejami šeit https://failiem.lv/u/qsep5m7t.

ALA valdes sēde Atlantā

No 7. līdz 8. septembrim Atlantā notiks ALA valdes sēde, kurā piedalīsies arī jaunieceltais Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un viņa vietnieks Juris Pēkalis. Atlantas Latviešu organizācija, kas uzņems valdes sēdes dalībniekus, ir nesen dibināta organizācija, atzīst viens no organizācijas vadītājām Inese Stravelli. 2018. gada martā lietuvieši organizēja Baltijas valstu simtgades pasākumu Baltic 100 Atlanta, aicinot tajā piedalīties visus vietējo baltiešu kopienas pārstāvjus. Latvieši uz to ieradās kuplā skaitā - 60 cilvēku no dažādām emigrantu paaudzēm. Redzot to, ka Atlantā ir daudz latviešu,  entuziastu grupa nolēma, ka jāsāk kaut kas darīt arī pašiem. Pēc 18. novembra Valsts svētku svinībām, ko apmeklēja gandrīz 100 cilvēku, tika nodibināta Atlantas Latviešu organizācija. Amerikas Latviešu apvienības valde un vēstniecības pārstāvji ar interesi gaida tikšanos ar vietējo latviešu kopienu Atlantā.

Latvian Minister of Education and Science Visits U.S. Latvian Schools

From July 25 - 28, the Minister of Education and Science of Latvia, Ilga Šuplinska, visited the Garezers summer high school. The minister met with ALA current and former board members to discuss questions of Latvian education in the U.S. Education is one of ALA’s most important offices, because it would be difficult for ALA activities to continue without a new Latvian-speaking generation. The Latvian ambassador’s Deputy Chief of Mission, Juris Pēkalis, accompanied the Minister on her tour. The Minister of Education and Science also visited the summer high school Kursa and the Baltic studies program at the University of Washington. On behalf of ALA, we also congratulate longtime director of the Garezers summer high school, Sandra Sīpola, and our own Director of Education, Elisa Freimane, who both received a commendation from the Minister on July 26.

Graduation Day at Garezers

Saturday, August 3 was graduation day at Garezers summer high school. ALA president congratulated the graduates on behalf of ALA. Every year ALA awards the graduates with a one-year membership to ALA, in the hope that their interest in Latvian society does not end with their Garezers graduation. As Pēteris Blumbergs said in his address to the students, “You have so many opportunities to work together with Latvians, to live in Latvia and make a difference there, or to stay in the U.S., continuing to uphold Latvian traditions here. The American Latvian Association has supported you in all of the stages of your Latvian education. Many of you have participated in our “Sveika, Latvija!” educational trip program, many of you have received scholarships for your time at Garezers. In the future, you might have the opportunity to participate in ALA’s internship program “Pavadi vasaru Latvijā!”

Latvian Teachers Conference in Los Angeles

The annual teachers conference organized by the ALA Office of Education will be in Los Angeles on September 21-22. This year the teachers will familiarize themselves with the new diaspora education guidelines, “Latvia needs me, and I need Latvia.” Participants will discuss new educational materials and interactive teaching plans. We await teachers in Los Angeles! More information can be found on the ALA webpage: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/

Join us for the 30th Anniversary of the Baltic Way

On August 23, it will be 30 years since the legendary “Baltic Way” peaceful protest, which was crucial for the renewed independence of the Baltic countries. To commemorate this event, Latvian, Lithuanian, and Estonian embassies, in collaboration with JBANC and its member organizations (including ALA), are hosting a Baltic Way reenactment on the West Lawn of the Capitol building. Baltic supporters in Congress, as well as local Latvians, Lithuanians, Estonians have been invited to gather and participate in this event. Please spread the word! RSVP not necessary, but registering here will help us to anticipate the number of attendees: https://www.eventbrite.com/e/baltic-way-30-at-the-us-capitol-west-side-tickets-62151299209?aff=ebdssbdestsearch

Short Film about the “Baltic Way”

The Baltic Way was a peaceful protest action that took place on August 23, 1989. The idea was to open the world’s eyes to the ugly truth – the Baltic states were occupied after an evil secret pact between Soviet Russia and Nazi Germany. The ~670 km long live human chain from Tallinn to Riga to Vilnius was the peak in a series of manifestations during the Independence Movement of the Baltic states (1988-1991), who were seeking to regain their sovereignty. Today the Latvian Institute offers you a short film that encourages us to evaluate how the “Baltic way” works today - in politics, in everyday life, in relationships and elsewhere. #actbalticway https://failiem.lv/u/qsep5m7t

ALA Board Meeting in Atlanta

The next ALA board meeting will take place in Atlanta, Georgia on September 7-8. In attendance will be the new Latvian Ambassador to the U.S., Māris Selga, and the Deputy Chief of Mission, Jūris Pēkalis. The Atlanta Latvian Organization, which is hosting ALA in Atlanta for the first time, is a recently established organization, says one of the organization’s directors, Inese Stravelli. In March 2018, Lithuanians organized the Baltic centennial event Baltic 100 Atlanta, and invited all local Baltic community leaders. A large number of Latvians participated in the event - 60 people from various emigrant generations. Seeing that Atlanta does, in fact, have many Latvians, a group decided to start up their own activities. After November 18, which was attended by nearly 100 people, the Atlanta Latvian Organization was established. The American Latvian Association board and Embassy representatives look forward to meeting the local Latvian community in Atlanta this September!

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile