Mēs un Latvija

Pavadi vasaru Latvijā!

Pateicoties Elmāra Freiberga testamentārajam novēlējumam, kas domāts jauniešu latviskās izglītības un kultūras atbalstam, ALA Kultūras nozare sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju piedāvā vasaras prakses darbus dažādās Latvijas kultūras iestādēs un privātos uzņēmumos!

Prakses ir domātas ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem.

ASV latviešu jaunieši var pieteikties Amerikas latviešu apvienības (ALA) stipendijai $2,500.00 apmērā.

Par prakses programmu

Kas var pieteikties?

 • Ārpus Latvijas dzīvojošie latviešu jaunieši vecumā no 20 līdz 29 gadiem, vai jaunieši, kuri ir jau nobeiguši divus pilnus studijas gadus universitātē.
 • Dalībai prakses programmā var pieteikties ikviens, kas atbilst augstāk minētiem kritērijiem, bet ALAs stipendijas pieejamas tikai jauniešiem no ASV.

Kas būs jādara?
Praktikanti piedalīsies prakses darbā atkarībā no zināšanu līmeņa un iepriekšējas darba pieredzes, kā arī attiecīgās prakses vietas vajadzībām. Lūdzam iepazīties ar prakses vietu un darba pienākumiem pārskatā par prakses vietām.

Kur es varēšu strādāt?
Visu informāciju par darbu iespējām un iestādēm var apskatīt, lasot prakses vietu un darbu sarakstu.

Vai man maksās?
Nē.

Vai varu pieteikties stipendijai?
ASV latviešu jaunieši var pieteikties Amerikas latviešu apvienības (ALA) stipendijai – $2,500.00. Atbalsts ir domāts, lai segtu ceļa un uzturēšanās izdevumus Latvijā. ALA piedāvā 16 stipendijas. Lai pieteiktos, prakses programmas dalībniekam ir jāizpilda ASV Stipendiju pieteikšanās veidlapa.

Ko lai daru, ja nedzīvoju ASV?
Visi, kas atbilst pirmajā punktā minētajām prasībām, var pieteikties dalībai ALAs prakses programmā. Bet par stipendijām, lūdzu, vērsieties pie savas mītnes zemes latviešu organizācijām.

Vai ALA izkārtos man, kur dzīvot Rīgā?
Nē. Katram praktikantam ir pašam jāizkārto, kur apmesties uz prakses laiku.

Cik labām ir jābūt manām latviešu valodas zināšanām?
Pietiekami labām, lai pirmajā prakses dienā varētu saprast un sarunāties ar prakses vadītāju (vismaz A1 līmenis).

Cik man ilgi būs jāstrādā?
Prakse ilgst 6 līdz 8 nedēļas, kuru laikā praktikantam prakses vietā jānostrādā vismaz 160 stundas. Vairākums prakses darbu jāpabeidz līdz 2019. gada 31. augustam.

Kādi vēl man būs pienākumi?

 • Visiem praktikantiem būs jāparaksta prakses līgums ar prakses vietu un Amerikas latviešu apvienību.
 • Visiem praktikantiem būs jākontaktējas caur “Skype” un e-pastu ar savu darba mentoru.
 • Katru nedēļu būs jāsagatavo un jānosūta “Pavadi vasaru Latvijā” programmas vadītājam (2019. gadā Līgai Ejupei) stundu atskaiti un tās nedēļas nostrādāto stundu un paveikto darbu pārskatu.
 • Būs obligāti jāpiedalās vismaz divās “Pavadi vasaru Latvijā” kopējās tikšanās, kamēr Latvijā.
 • Līdz 2019. gada 15. septembrim visiem praktikantiem jāiesniedz apraksts (vismaz 300 vārdu garš) par prakses darba pieredzi, kam pievienotas fotogrāfijas, piekrītot, ka šī informācija var tikt publicēta presē.
 • Ja praktikants kaut kādu iemeslu prakses programmas vidū atsakās no līdzdalības tajā vai neizpilda prakses programmā uzņemtās saistības, tad izmaksātā stipendija atmaksājama ALA viena mēneša laikā.

Kā varu pieteikties?
Lai pieteiktos, kandidātam jāizpilda Prakses darba pieprasījuma veidlapa. Pieteikšanās termiņš 2019. gada prakses programmai ir pagājis. 2020. gada prakses programmai varēs pieteikties sākot ar 2019. gada decembri.

2019. g. prakses programmas “Pavadi vasaru Latvijā!” pieteikšanās noteikumi. Ievērojiet:

 • Programmai ir ierobežots daudzums prakses vietu.
 • Kandidāta pienākums ir iesniegt pieprasīto dokumentāciju līdz 2019. g. 28. februārim plkst. 24:00 CST. Tas ieskaita:
 • Aizpildītā pieteikšanās veidlapa,
 • Stipendijas pieprasījuma lapa (ASV jauniešiem),
 • Divas atsauksmes vēstules
 • Nokārtots ALA biedru maksājums (ieskaitot tos, kuri nedzīvo ASV).

Ja nav visa dokumentācija – pieprasījums netiks pieņemts.

Ja pieteiksies vairāk kandidātu nekā ir vietas, ALA prakses programmas “Pavadi vasaru Latvijā!” komiteja izvērtēs iesniegtās Pieteikuma veidlapas, vadoties pēc to kvalitātes, un lems piešķirt darbu vadoties pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Pieteikuma kvalitāte (rūpīgi un uzmanīgi izpildīta). Uzskatiet šo kā pieteikšanos darbam!
 • Vai izvēlētās prakses vietas atbilst kandidāta mācībām, interesēm un/vai spējām.
 • Vai kandidāts var ko īpašu piedāvāt izvēlētajai prakses vietai/ām.

Vai varu izvēlēties, kur strādāt?
Jā. Prakses darba pieprasījuma veidlapā jāatzīmē pirmo, otro un trešo prakses vietas izvēli. Cik iespējams, centīsimies izpildīt jūsu vēlēšanās.

Līdz kuram datumam man jāpiesakās?
Pieteikumi jāiesūta pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 28. februārim.

Kam man jāsūta Prakses darba pieprasījuma lapa?
Aizpildītas pieteikuma veidlapas jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: ligaejups@gmail.com.

Līdz kuram datumam es zināšu, vai esmu apstiprināts dalībai prakses programmā un kurā vietā es varēšu strādāt?
Visi pieteikumi tiks izskatīti un izvērtēti līdz 2019. gada 7. martam. Atbilde tiks nosūtīta e-pastā.

Ja piesakos stipendijai, līdz kuram datumam saņemšu naudu?
Ne vēlāk par 2019. gada 28. martu.

Kam lai vaicāju, ja man vēl ir jautājumi?
Rakstiet ALA Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: ligaejups@gmail.com vai zvaniet uz ALA biroju: +1 301 340 1914.