Kultūra

Lai izpildītu savu uzdevumu atbalstīt un veicināt latviešu kultūru ASV, ALA valde savā 2013. gada decembra sēdē nolēma piešķirt $250.00 pabalstu latviešu centriem kvalitatīvu kultūras sarīkojumu rīkošanai.

Pabalstu pieprasīšanas noteikumi:

  • Vietējie rīkotāji var lietot pabalstu pēc saviem ieskatiem.
  • Katrs centrs uz iepriekšēju pieprasījumu, var saņemt vienu pabalstu gadā.
  • ALA nesegs iztrūkumus jau notikušiem sarīkojumiem.
  • Sarīkojuma programmā vai izziņojumā lūdzu piezīmējiet, ka sarīkojums rīkots ar ALA pabalstu.

Kas ir jādara, lai pieteiktos pabalstam?

  • Jāizpilda un jānosūta pieteikuma veidlapa „ALA pabalstam kultūras sarīkojuma rīkošanai”.

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta:

  • Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave., Western Springs, IL 60558
  • Vai elektroniski: ligaejups@gmail.com
  • Vai uz ALAs biroju: 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850-3121

Līdz kuram datumam jānosūta?

  • Pieprasījumu jānosūta vismaz mēnesi pirms iecerētā sarīkojuma.

Pēc sarīkojuma, ALA KN ļoti labprāt uzzinātu kā sarīkojums izdevās un vai apmeklētāji ieradās iecerētajā skaitā.