Kultūra

Noteikumi ALA Atzinības rakstu saņemšanai

Mērķis

Veicināt un atbalstīt latviešu organizāciju un individuālu tautiešu sabiedrisko darbu un sniegt atzinību par īpašiem sasniegumiem:

 • Sabiedriskās dzīves vadīšanā vietējos centros, kā arī plašākā mērogā
 • Jaunu un sekmīgu pasākumu veidošanā
 • Latviskās kultūras uzturēšanā, saglabāšanā un jaunradē
 • Palīdzības darbā latvju tautas izdzīvošanas veicināšanai
 • Latviskās kultūras un vēstures populārizēšanā cittautiešos

Kas var ieteikt kandidātus?

Kandidātus var ieteikt:

 • Vietējās organizācijas un/vai apvienības
 • Organizāciju valdes
 • ALA valde
 • Jebkurš ALA biedrs

Kas ir jādara, lai ieteiktu kandidātu?

 • Par katru ieteikto kandidātu jāizpilda Pieteikuma veidlapa
 • Jāpievieno apraksts (50 – 150 vārdos) par kandidāta darbību sabiedriskajā jomā, panākumiem utt.

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta uz:

Līdz kuram datumam jānosūta?

 • Jānosūta līdz 31. augustam
 • Pieteikuma anketas, kas saņemtas pēc 31. augusta, diemžēl netiks pieņemtas

Atzinības rakstu piešķiršanas kārtība:

 • ALA valde apstiprina katru ieteikumu atsevišķi. Atzinības rakstus paraksta ALA priekšsēdis/de un Kultūras nozares vadītājs/a vai attiecīgās nozares vadītājs/a.
 • Atzinības raksti tiek sūtīti vietējo centru pārstāvjiem uz pieteikuma formā norādīto adresi.
 • Atzinības raksti iespēju robežās ir pasniedzami gadskārtējos 18. novembŗa sarīkojumos, laureātu vārdus neizpaužot pirms sarīkojuma.
 • ALA Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā.

Atzinības rakstu saņēmēji

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz iepriekš minētajām adresēm vai zvaniet uz ALA biroju: 301-340-1914.

/Noteikumi pieņemti 2014. gada 15. martā/